Våre Vedtekter

(last ned som pdf)

1. Navn og eier

Mikaelgården Steinerbarnehage er stiftet januar 2012. Eier er Mikaelgården AS, Oslo. Org nr 998 335 930.

2. Formål

Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impuls og i samsvar med Lov om barnehager.

3. Opptakskrets

Opptakskrets er barn av foreldre som ønsker steinerpedagogikk for sine barn under skolepliktig alder, primært i Østensjø og Nordstrand bydeler, subsidiært i Oslo.

4. Opptakskriterier

Barnehagen deltar i samordnet opptak for Oslobarnehagene. Opptaket bestemmes av Daglig Leder i samarbeid med pedagogene. Følgende har prioritet ved opptak:

1. Barn som omfattes av §13 i Lov om barnehager samt barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern jf. Lov om barnevernstjenester §§4–12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

2. Barn av fast ansatte i minst 80% stilling i barnehagen. Pedagoger prioriteres før assistenter.

3. Barn som har søsken i barnehagen.

4. Barn som er innmeldt ved Steinerskolen på Nordstrand eller Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Det tas hensyn til barnegruppens alder og kjønnssammensetning.

Hvis to barn står likt mht. overstående punkter, så er det den som har søkt først som får plassen. Klage på avslag på barnehageplass rettes til eieren, styret i Mikaelgården AS.

5. Opptak

Opptak skjer i samarbeid med bydel Østensjø, etter søknad via Barnehageportalen, Oslo kommune. Hovedopptak 1.mars. Det tas opp barn mellom 1 og 5 år og plassen kan beholdes til skolestart.

Ved opptak tas det hensyn til barnegruppens alder og kjønnssammensetning. Overflytting mellom avdelinger og fra små- til storbarnsavdeling bestemmes av barnehagens ledergruppe og meddeles barnets foreldre innen rimelig tid, etter forholdene. Hvis barnet fyller tre år i løpet av våren kan man forvente, men ikke kreve, at barnet blir overført til storbarnsavdeling hvis det blir en ledig plass der.

6. Oppsigelse

Oppsigelse av plass varsles med 2 måneders skriftlig varsel regnet fra den 1. i måneden etter. Oppsigelse av plass ved barnehageårets slutt må være levert før 1. Mai, juli er ikke tellende måned med henblikk på oppsigelsesfristen.

Barnehagens styre kan si opp plassen for et eller flere barn med 1 måneds varsel.

Ved oppsigelse fra barnehagens side må det alltid foreligge saklig grunn. Saklig grunn kan være:

– Pålegg fra eier om omorganisering av driften, for eksempel på grunn av uforutsett økonomisk svikt.

– Manglende betaling.

– Mislighold av avtalen. Styret sender skriftlig beskjed i forkant av oppsigelsen.

Ved uforutsette hendelser som partene ikke har innflytelse over (force majeure) kan oppsigelsesfristen ikke gjøres gjeldende.

7. Foreldrebetaling

– Foreldrebetaling er den til enhver tid statlig fastsatt maksimalpris.

– Søskenmoderasjon og inntektsavhengig redusert foreldrebetaling er den samme som bydelen gir.

– Forfall foreldrebetalingen er den 1. i hver måned.

– Det betales for 11 måneder pr. år, med første betaling 1. august.

– Det betales matpenger. Størrelsen på matpengene foreslås av styret og vedtas av foreldrerådet.

8. Barnehagens åpningstid – pandemitilpasset

Åpningstider ved gult og grønt trafikklys i smittevernveilederen er 8,5 timer per dag – kl 0800 – 1630.

Åpningstider ved rødt trafikklys i smittevernveilederen: vi vil forsøke 8 timer per dag, kl 0800 – 1600.

Kjernetid er definert fra kl.09.00 til 14.00.

Barna må leveres før kjernetidens begynnelse og hentes innen 16.30. Hentetiden må respekteres, jfr pkt 6.

9. Ferier og fridager

Barnehageåret går fra 01.08. – 31.07.

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, hele juli, julaften, arbeidsdager i romjulen, nyttårsaften og mandag – onsdag før skjærtorsdag.

Det skal gjennomføres (inntil) fem planleggingsdager for personalet i barnehagen og barnehagen er da stengt for barna. Datoer for planleggingsdager bestemmes før barnehageåret og står i årshjulet til barnehagen.

10. Netto leke og oppholdsareal

Netto leke og oppholdsareal inne pr. barn skal være minimum 4 kvm.

11. Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre ved barnehagen. Rådet skal fremme alle foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom medarbeiderne i barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det holdes minst 2 foreldremøter pr. år.

12. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av en forelder/foresatt og en ansatt fra hver avdeling og 1 representant for eier.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget skal møtes ved behov.

13. Forpliktelser

Foreldrene forplikter seg til å betale oppholdsbetaling innen tidsfristen, møte på foreldresamtaler, alle foreldremøter og informasjonsmøter som barnehagen holder, evt. sende en stedfortreder.

Foreldrene skal delta på innedugnad og utedugnad og ellers følge de punkter som er nevnt i barnehagens vedtekter. Vedr mislighold, se pkt 6.

14. Barnehagens økonomiske ansvar.

Barnehagen, styret og barnehagens ansatte har intet økonomisk ansvar for barnas liv eller helbred ut over eventuell erstatning fra forsikringsselskapet. Skader på og tap av barnas klær eller utstyr bæres av foreldrene alene.

15. Internkontroll

Barnehagen har et eget internt kontrollsystem som gjennomføres og protokollføres hvert halvår.

16. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene skal godkjennes av eier. Endringer kan foreslås av Styret og Daglig Leder.

Formålsparagrafen kan ikke endres.

Sist endret: november 2020