Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/4/m/mikaelgarden/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/4/m/mikaelgarden/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/4/m/mikaelgarden/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Våre Vedtekter – Mikaelgården Skip to content

Våre Vedtekter

(last ned som pdf)

1. Navn og eier

Mikaelgården Steinerbarnehage er stiftet januar 2012.

Eier er Mikaelgården AS, Oslo. Org nr 998 335 930.

2. Formål

Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impuls og i samsvar med Lov om

Mikaelg rden Steinerbarnehage

Vedtekter

1. Navn og eier

Mikaelgården Steinerbarnehage er stiftet januar 2012. Eier er Mikaelgården AS, Oslo. Org nr 998 335 930.

2. Formål

Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impuls og i samsvar med Lov om barnehager.

3. Opptakskrets

Opptakskrets er barn av foreldre som  ønsker steinerpedagogikk for sine barn under skolepliktig alder, primært i  Østensjø og Nordstrand bydeler, subsidiært i Oslo.

4. Opptakskriterier

Barnehagen deltar i samordnet opptak for Oslobarnehagene. Opptaket bestemmes av Daglig Leder i samarbeid med pedagogene. Følgende har prioritet ved opptak:

1. Barn som omfattes av 13 i Lov om barnehager samt barn som skal sikres barnehageplass

som virkemiddel i forebyggende barnevern jf. Lov om barnevernstjenester   4–12 og 4-4

annet og fjerde ledd.

2. Barn av fast ansatte i minst 80% stilling i barnehagen. Pedagoger prioriteres f r assistenter.

3. Barn som har s sken i barnehagen.

4. Barn som er innmeldt ved Steinerskolen p  Nordstrand eller Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Det tas hensyn til barnegruppens alder og kj nnssammensetning.

Hvis to barn st r likt mht. overst ende punkter, s  er det den som har s kt f rst som f r

plassen. Klage p  avslag p  barnehageplass rettes til eieren, styret i Mikaelg rden AS.

5. Opptak

Opptak skjer i samarbeid med bydel  stensj , etter s knad via Barnehageportalen, Oslo

kommune. Hovedopptak 1.mars. Det tas opp barn mellom 1 og 5  r og plassen kan

beholdes til skolestart.

Ved opptak tas det hensyn til barnegruppens alder og kj nnssammensetning. Overflytting

mellom avdelinger og fra sm - til storbarnsavdeling bestemmes av barnehagens ledergruppe

og meddeles barnets foreldre innen rimelig tid, etter forholdene. Hvis barnet fyller tre  r i

l pet av v ren kan man forvente, men ikke kreve, at barnet blir overf rt til

storbarnsavdeling hvis det blir en ledig plass der.

6. Oppsigelse

Oppsigelse av plass varsles med 2 m neders skriftlig varsel regnet fra den 1. i m neden

etter. Oppsigelse av plass ved barnehage rets slutt m  v re levert f r 1. Mai, juli er ikke

tellende m ned med henblikk p  oppsigelsesfristen.

Barnehagens styre kan si opp plassen for et eller flere barn med 1 m neds varsel.

Ved oppsigelse fra barnehagens side m  det alltid foreligge saklig grunn. Saklig grunn kan

v re:

– P legg fra eier om omorganisering av driften, for eksempel p  grunn av uforutsett

 konomisk svikt.

– Manglende betaling.

– Mislighold av avtalen. Styret sender skriftlig beskjed i forkant av oppsigelsen.

Ved uforutsette hendelser som partene ikke har innflytelse over (force majeure) kan

oppsigelsesfristen ikke gj res gjeldende.

7. Foreldrebetaling

– Foreldrebetaling er den til enhver tid statlig fastsatt maksimalpris.

– S skenmoderasjon og inntektsavhengig redusert foreldrebetaling er den samme som

bydelen gir.

Mikaelg rden Steinerbarnehage

Vedtekter

– Forfall foreldrebetalingen er den 1. i hver m ned.

– Det betales for 11 m neder pr.  r, med f rste betaling 1. august.

– Det betales matpenger. St rrelsen p  matpengene foresl s av styret og vedtas av

foreldrer det.

8. Barnehagens  pningstid

 pningstid er kl 0800 – 1630.

Kjernetid er definert fra kl.09.00 til 14.00.

Barna m  leveres f r kjernetidens begynnelse og hentes innen 16.30. Hentetiden m 

respekteres, jfr pkt 6.

– pandemitilpasset:

 pningstider ved gult trafikklys i smittevernveilederen er 8,5 timer per dag – kl 0800 – 1630.

 pningstider ved r dt trafikklys i smittevernveilederen: vi vil fors ke 7,5 timer per dag, kl 0800 – 1530.

9. Ferier og fridager

Barnehage ret g r fra 01.08. – 31.07.

Barnehagen er stengt p  bevegelige helligdager, hele juli, julaften, arbeidsdager i romjulen,

nytt rsaften og mandag – onsdag f r skj rtorsdag.

Det skal gjennomf res (inntil) fem planleggingsdager for personalet i barnehagen og

barnehagen er da stengt for barna. Datoer for planleggingsdager bestemmes f r

barnehage ret og st r i  rshjulet til barnehagen.

10. Netto leke og oppholdsareal

Netto leke og oppholdsareal inne pr. barn skal v re minimum 4 kvm.

11. Foreldrer d

Foreldrer det best r av alle foreldre ved barnehagen. R det skal fremme alle foreldrenes

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom medarbeiderne i barnehagen og

foreldregruppen skaper et godt barnehagemilj . Det holdes minst 2 foreldrem ter pr.  r.

12. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget best r av en forelder/foresatt og en ansatt fra hver avdeling og 1

representant for eier.

Samarbeidsutvalget skal v re et r dgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget skal m tes ved behov.

13. Forpliktelser

Foreldrene forplikter seg til   betale oppholdsbetaling innen tidsfristen, m te p 

foreldresamtaler, alle foreldrem ter og informasjonsm ter som barnehagen holder, evt.

sende en stedfortreder.

Foreldrene skal delta p  innedugnad og utedugnad og ellers f lge de punkter som er nevnt i

barnehagens vedtekter. Vedr mislighold, se pkt 6.

14. Barnehagens  konomiske ansvar.

Barnehagen, styret og barnehagens ansatte har intet  konomisk ansvar for barnas liv eller

helbred ut over eventuell erstatning fra forsikringsselskapet. Skader p  og tap av barnas

kl r eller utstyr b res av foreldrene alene.

15. Internkontroll

Barnehagen har et eget internt kontrollsystem som gjennomf res og protokollf res hvert

halv r.

16. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene skal godkjennes av eier. Endringer kan foresl s av styret og Daglig

Leder.

Form lsparagrafen kan ikke endres.

Sist endret: september 2021

barnehager.

3. Opptakskrets

Opptakskrets er barn av foreldre som  nsker steinerpedagogikk for sine barn under

skolepliktig alder, prim rt i  stensj  og Nordstrand bydeler, subsidi rt i Oslo.

4. Opptakskriterier

Barnehagen deltar i samordnet opptak for Oslobarnehagene. Opptaket bestemmes av Daglig

Leder i samarbeid med pedagogene. F lgende har prioritet ved opptak:

1. Barn som omfattes av  13 i Lov om barnehager samt barn som skal sikres barnehageplass

som virkemiddel i forebyggende barnevern jf. Lov om barnevernstjenester   4–12 og 4-4

annet og fjerde ledd.

2. Barn av fast ansatte i minst 80% stilling i barnehagen. Pedagoger prioriteres f r assistenter.

3. Barn som har s sken i barnehagen.

4. Barn som er innmeldt ved Steinerskolen p  Nordstrand eller Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Det tas hensyn til barnegruppens alder og kj nnssammensetning.

Hvis to barn st r likt mht. overst ende punkter, s  er det den som har s kt f rst som f r

plassen. Klage p  avslag p  barnehageplass rettes til eieren, styret i Mikaelg rden AS.

5. Opptak

Opptak skjer i samarbeid med bydel  stensj , etter s knad via Barnehageportalen, Oslo

kommune. Hovedopptak 1.mars. Det tas opp barn mellom 1 og 5  r og plassen kan

beholdes til skolestart.

Ved opptak tas det hensyn til barnegruppens alder og kj nnssammensetning. Overflytting

mellom avdelinger og fra sm - til storbarnsavdeling bestemmes av barnehagens ledergruppe

og meddeles barnets foreldre innen rimelig tid, etter forholdene. Hvis barnet fyller tre  r i

l pet av v ren kan man forvente, men ikke kreve, at barnet blir overf rt til

storbarnsavdeling hvis det blir en ledig plass der.

6. Oppsigelse

Oppsigelse av plass varsles med 2 m neders skriftlig varsel regnet fra den 1. i m neden

etter. Oppsigelse av plass ved barnehage rets slutt m  v re levert f r 1. Mai, juli er ikke

tellende m ned med henblikk p  oppsigelsesfristen.

Barnehagens styre kan si opp plassen for et eller flere barn med 1 m neds varsel.

Ved oppsigelse fra barnehagens side m  det alltid foreligge saklig grunn. Saklig grunn kan

v re:

– P legg fra eier om omorganisering av driften, for eksempel p  grunn av uforutsett

 konomisk svikt.

– Manglende betaling.

– Mislighold av avtalen. Styret sender skriftlig beskjed i forkant av oppsigelsen.

Ved uforutsette hendelser som partene ikke har innflytelse over (force majeure) kan

oppsigelsesfristen ikke gj res gjeldende.

7. Foreldrebetaling

– Foreldrebetaling er den til enhver tid statlig fastsatt maksimalpris.

– S skenmoderasjon og inntektsavhengig redusert foreldrebetaling er den samme som

bydelen gir.

Mikaelg rden Steinerbarnehage

Vedtekter

– Forfall foreldrebetalingen er den 1. i hver m ned.

– Det betales for 11 m neder pr.  r, med f rste betaling 1. august.

– Det betales matpenger. St rrelsen p  matpengene foresl s av styret og vedtas av

foreldrer det.

8. Barnehagens  pningstid

 pningstid er kl 0800 – 1630.

Kjernetid er definert fra kl.09.00 til 14.00.

Barna m  leveres f r kjernetidens begynnelse og hentes innen 16.30. Hentetiden m 

respekteres, jfr pkt 6.

– pandemitilpasset:

 pningstider ved gult trafikklys i smittevernveilederen er 8,5 timer per dag – kl 0800 – 1630.

 pningstider ved r dt trafikklys i smittevernveilederen: vi vil fors ke 7,5 timer per dag, kl 0800 – 1530.

9. Ferier og fridager

Barnehage ret g r fra 01.08. – 31.07.

Barnehagen er stengt p  bevegelige helligdager, hele juli, julaften, arbeidsdager i romjulen,

nytt rsaften og mandag – onsdag f r skj rtorsdag.

Det skal gjennomf res (inntil) fem planleggingsdager for personalet i barnehagen og

barnehagen er da stengt for barna. Datoer for planleggingsdager bestemmes f r

barnehage ret og st r i  rshjulet til barnehagen.

10. Netto leke og oppholdsareal

Netto leke og oppholdsareal inne pr. barn skal v re minimum 4 kvm.

11. Foreldrer d

Foreldrer det best r av alle foreldre ved barnehagen. R det skal fremme alle foreldrenes

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom medarbeiderne i barnehagen og

foreldregruppen skaper et godt barnehagemilj . Det holdes minst 2 foreldrem ter pr.  r.

12. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget best r av en forelder/foresatt og en ansatt fra hver avdeling og 1

representant for eier.

Samarbeidsutvalget skal v re et r dgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget skal m tes ved behov.

13. Forpliktelser

Foreldrene forplikter seg til   betale oppholdsbetaling innen tidsfristen, m te p 

foreldresamtaler, alle foreldrem ter og informasjonsm ter som barnehagen holder, evt.

sende en stedfortreder.

Foreldrene skal delta p  innedugnad og utedugnad og ellers f lge de punkter som er nevnt i

barnehagens vedtekter. Vedr mislighold, se pkt 6.

14. Barnehagens  konomiske ansvar.

Barnehagen, styret og barnehagens ansatte har intet  konomisk ansvar for barnas liv eller

helbred ut over eventuell erstatning fra forsikringsselskapet. Skader p  og tap av barnas

kl r eller utstyr b res av foreldrene alene.

15. Internkontroll

Barnehagen har et eget internt kontrollsystem som gjennomf res og protokollf res hvert

halv r.

16. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene skal godkjennes av eier. Endringer kan foresl s av styret og Daglig

Leder.

Form lsparagrafen kan ikke endres.

Sist endret: september 2021