Skip to content

Mikaelgården steinerbarnehage holder til i Bøler Samfunnshus, på samme tunet som Bølerbadet og Deichmanske bibliotek. Vi åpnet dørene i 2012 og har i dag plass til 54 barn fordelt på fire avdelinger.

Drift og pedagogisk grunnsyn

Steinerbarnehagene i Norge er frittstående, selveide virksomheter. Vi er organisert i Steinerbarnehageforbundet og mange steinerbarnehager, også vi, er i tillegg medlemmer av Private barnehagers landsforbund. Steinerbarnehagene er underlagt de samme lover og regler som alle andre barnehager med offentlige tilskudd, herunder barnehageloven og dennes forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver («Rammeplan for barnehager», utdanningsdirektoratet 2017). I det daglige bruker vi som steinerbarnehage «Lokal rammeplan for steinerbarnehagene» (utgitt av steinerbarnehageforbundet i 2018). Den lokale rammeplanen sees som et støttedokument som viser hvordan steinerbarnehagene kan jobbe for å oppfylle Rammeplanen.

Mikaelgården steinerbarnehage er organisert som et aksjeselskap uten utbytte. I følge vedtektene våre skal økonomisk overskudd gå tilbake til driften og komme barna og de ansatte til gode. Vi har ingen eiere «høyere opp» som legger føringer på drift eller pedagogikk. Vår tilsynsmyndighet er Østensjø bydel som vi har et godt samarbeid med. Søknad om plass går gjennom kommunens søkeportal og i våre vedtekter står det hvordan vi prioriterer i tildeling av ledige plasser.

OM OSS
OM OSS

Vi som jobber i Mikaelgården

Våre barnehagelærere er utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo, Waldorflärarhögskolan i Stockholm og OsloMet. Flere av assistentene våre tar deltidsutdanning til barnehagelærer ved Steinerhøyskolen i kombinasjon med arbeid i barnehagen. Vi har et stabilt og engasjert kollegium som samarbeider bra og trives på jobb.

Bemanningsnormen i norske barnehager er fra 2018 en voksen pr. tre barn under tre år og en voksen pr. seks barn over tre år. I Mikaelgården har vi fire av delinger: To småbarnsavdelinger med 12 barn og fire voksne. Begge avdelingene har mulighet for å deles i to så barna kan være i en mindre gruppe på seks barn og to voksne når det trengs. På våre storbarnsavdelinger med 15 barn jobber det tre voksne pr avdeling. Ved fravær henter vi inn vikar ved behov, men vi prøver alltid først om vi kan hjelpe hverandre så barna i størst mulig grad skal være omgitt av kjente voksne, også i perioder med sykdom i personalgruppen.

Vi har organisert dagene våre sammen så vi er flest mulig på jobb når behovet er størst. Vi samkjører vaktlister og er sammen i utetiden. På denne måten kjenner alle barn og voksne i vår barnehage hverandre og vi unngår å havne i uforsvarlige situasjoner der vi er alene med ansvaret for en barnegruppe.